Beautiful Mind – บรรยายไทย

หมอยังโฮ อัจฉริยะทางด้านศัลยกรรมประสาท ที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยของเขากำลังจะตายในรูปแบบที่แปลก และความรักของเขาเริ่มเติบโตอย่างช้าๆ กับใครสักคนจนเขากลายเป็นคนดี