Tag: A Tough Side Of A Lady – ฮัวมู่หลันยอดขุนพลหญิง

A Tough Side Of A Lady – ฮัวมู่หลันยอดขุนพลหญิง

ราชวงศ์เว่ยเหนือหลังจากการปฏิรูปของพระเจ้าเซี่ยวเหวินตี้ แล้วสังคมและเศรษฐกิจได้มีการพัฒนา ประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยระดับหนึ่ง แต่ชนชาติโหรวหราน ซึ่งเป็นชนชาติเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์อยู่ทางเหนือของราชวงศ์เว่ยเหนือไ...