Tag: A Smile is Beautiful – ยิ้มนี้โลกละลาย

A Smile is Beautiful – ยิ้มนี้โลกละลาย

เป้ยเวยเวย(เจิ้งส่วง)ตั้งปณิธานมุ่งมั่นจนได้เป็นยอดนักเล่นเกมส์ออนไลน์ เปลี่ยนชื่อเป็น “หลูเว่ยเวยเวย” มีชื่อติดในอันดับต้นๆของการแข่งขัน ด้วยความที่ปฏิเสธเผยแพร่รูปภาพที่แท้จริง จึงถูก“เจินสุ่ยอู...