บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Romes – Tadayoshi Okura – บรรยายไทย

Romes - Tadayoshi Okura - บรรยายไทย

Romes – Tadayoshi Okura – บรรยายไทย

ท่าอากาศยานที่บริเวณอ่าวโตเกียวมีเครื่องมือทุกอย่างพร้อมและมีระบบ
ความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดในโลก ในชื่อว่า ROMES เพื่องานฉลอง
ครบรอบหนึ่งปีมีการสร้างอนุเสาวรีย์ทองคำที่ท่าอากาศยานแห่งนั้น โดย
เป็นที่รู้จักกันในนาม Goddess of Temptation นักโจรกรรมข้าม
ชาติที่เรียกตัวเองว่า Silverfox ไปที่ท่าอากาศยานแห่งนั้น เพื่อที่จะก่อ
กวนกับระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า ROMES ประธานของท่าอากาศ
ยานได้ขอความช่วยเหลือจากอัจฉริยะ นาริชิมะ ยูยะ ซึ่งเขาเป็นคนที่รู้จัก
ระบบดีที่สุดกว่าใครๆ ทั้งสิ้น ทีมงานที่ชำนาญของยูยะจึงถูกขอให้จัดการ
กับการก่อกวนครั้งนี้