Return – บรรยายไทย

Return - บรรยายไทย

Return – บรรยายไทย

Choi Jae Hye (Go Hyun Jung) ทำงานเป็นทนายความ ส่วน Dok Go Young (Lee Jin Wook) เป็นนักสืบและยังเป็นคนอารมณ์ร้อน พวกเขาทั้งคู่ต้องทำงานร่วมกันในคดีฆาตกรรมที่ผู้ต้องสงสัยเป็นเด็กจากชนชั้นสูง

Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ - ไฟล์เสีย
Return – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย