Line of Duty Season 3

Line of Duty Season 3

Line of Duty Season 3

หน่วยDS Steve Arnott ถูกโอนไปยังหน่วยต่อต้านการทุจริตของตำรวจหลังจากการตายของชายคนหนึ่งในการถ่ายทำผิดพลาดในระหว่างการดำเนินการกับเคาน์เตอร์ก่อการร้าย
Line of Duty SS3 (season 3) ออกอากาศทุกวัน พุธ
Line of Duty SS3 (season 3) ออกอากาศเวลา 20.00-21.05น.
Line of Duty SS3 (season 3) ออกอากาศทางช่อง FoxThai