Circle – บรรยายไทย

Circle - บรรยายไทย

Circle – บรรยายไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นในปัจจุบัน ปี 2017 และ ในอนาคต ปี 2037 เมื่อเอเลี่ยนมาเยือนโลก
เอเลี่ยนเชื่อว่ามวลมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการควบคุมความรู้สึกของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน
มนุษย์ก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆจากเอเลี่ยน และหวังจะใช้ประโยชน์จากมันเช่นกัน