Circle – บรรยายไทย

Circle - บรรยายไทย

Circle – บรรยายไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นในปัจจุบัน ปี 2017 และ ในอนาคต ปี 2037 เมื่อเอเลี่ยนมาเยือนโลก
เอเลี่ยนเชื่อว่ามวลมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการควบคุมความรู้สึกของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน
มนุษย์ก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆจากเอเลี่ยน และหวังจะใช้ประโยชน์จากมันเช่นกัน

Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Circle – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย