Bubblegum – บรรยายไทย

Bubblegum - บรรยายไทย

Bubblegum – บรรยายไทย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลและสถานีวิทยุ เรื่องราวปัญหาชีวิตของคน 4 คน พัครีฮวัน คิมแฮงอา คังซอกจุน และ ฮงอีซึล ทั้ง4จะมีปัญหาชีวิตอะไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตาม Bubblegum

Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Bubblegum – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย