Bravo My Life – บรรยายไทย

Bravo My Life - บรรยายไทย

Bravo My Life – บรรยายไทย

ละครเรื่อง Bravo My Life ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่มีความมุ่งมั่นและทำทุกวิถีทางในการทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง บอมอูมุ่งมั่นที่จะเป็นนักแสดง
มามากว่าเจ็ดปี โดนามุ่งมั่นที่จะมีผลงานแรกของเธอให้จงได้ ระหว่างเส้นทางการไล่ตามความฝัน บอมอูได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรักให้แก่ผู้อื่น
แก่นของละครเรื่องนี้คือทุกคนต่างต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความเจ็บปวด เพื่อเอาชนะความท้าทายและสร้างความเปลี่ยนแปลง

Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 จบ - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Bravo My Life – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย